Силденафил тестостерон

Vardenafil 20 mg в комбинация с nifedipine 30 или 60 mg дневно води до минимално понижение на кръвното налягане.

Подобни са резултатите и от други проучвания за съвместното приложение на vardenafil и антихипертензивни медикаменти.

PDE5 инхибитори трябва да се прилагат с повишено внимание при болни на лечение с алфа-блокери (за АХ или доброкачествена простатна хиперплазия), тъй като могат да предизвикат ортостатична хипотония.

PDE5 инхибитори са абсолютно противопоказани в комбинация с органични нитрати, поради значим синергизъм по отношение на антихипертензивния ефект.

В сравнение с общата популация с ЕД, пациентите с АХ са имали по-висока честота на тежките форми на ЕД (45.2% срещу 10%).

Регистрирана е тенденция болните, които са лекувани с диуретици и бета-блокери, да имат най-висока честота на ЕД, а тези на терапия с алфа-блокери – най-ниска. също потвърди високата честота на ЕД при пациенти с АХ.

Предполага се, че механизмите, по които тиазидните диуретици влошават ЕД, са свързани с промени в електролитите, намаление на серумния цинк и на обема на циркулираща кръв, но точната патогенеза не е напълно изяснена.

Ефекти на инхибиторите на PDE5 върху системното артериално налягане.

Установено е, че тиазидните диуретици и бета-блокерите влошават ЕД.

Резултатите показват, че за подобрение в ерекцията са съобщили 70% от пациентите в групата със sildenafil, в сравнение със 17.6% в контролната плацебо-група, а успешен полов контакт са имали 62.4% срещу 26.1% съответно.

Тиазидните диуретици се препоръчват като средство за лечение на АХ, но те могат да доведат до ЕД.

Органичните нитрати повишават продукцията на c GMP, докато PDE5 намаляват разграждането на c GMP.

Поради синергичния ефект, комбинирането на двете групи медикаменти е свързано със сигнификантна хипотония при някои пациенти.

Доставка заказа
Отзывы о Силденафил тестостерон
5 оценок

Отзывы с оценкой

 100% — 5 отзывов