Ucenicul lui avicenna online dating

Principiul formal al acestei discipline teologice — rafiunea ■ — va fi faclorul de rdspnndere, legdtttrd fi armonizare a tnturor .constiin(elor tn jurul creslinismnlui si problemelor sale funda- mental, acesl factor pniand fi man nil de fiecare, sttbiectiv, asupra INTRODUCEREA DEF1NIREA Teologia fitiidameniald este discipline} Uologicd, cure bazeazd rational : apardnd si poiemkdnd, adevarurile fundamentale ale creslinismulni. De aceea si lipsa mini sistem iuchegat de Teologie fundamenlald, cn principitt de expunere exclusiv rafiottal, in predarea problemelor creatine, tin uuuiai cd se resimte asa de gren, dar Utl Arzie §i iuipiedica mutte coufruutari si revkuiri da cou(iuul retigios, al sufletelor inseiale dnpd crediuja adevdratd si temeiuicd. Brogl U, Abbe de, Les fondaments intelectuelles de la foi chr't- tienne, 1905. I Religion und Offenbi- rung, Paderborn, 1901, 3 Aufl. fixe metafizice (legea judecafii), sau pe tegi fixe fizice (legea gravltafii), cl pe capacit Sti de adeziune si Tnsusire, morale. 1 Pe temeinicele baze noetice ale realismului empiric ideal, omul cucereste biruitor certitudinea, in toate domeniile de mani- festare ale spiritului s3u. Pozitivismul Acest sistem noetic este intemeiat de filosoful francez A.. Din cauzi exclusivitafii si necesitafii de cunoastere pri- mordiaia a divinitafii, iar prin aceasta cunoastere apoi, cuno Esterea celorlalte lucruri, misticismul filjsofic se ma'i numeste si teosofism. EX I STENT A LU1 DUMNE ZEU M 7 miscare nu numai din intreaga lume, dar si din fntregul univers, cu toa!

In actunea de aparare a adevaruriior fundamental ale crestinismului si polemizare cu dusmanii acestor adevaruri, din toate timpurile, se cupn'nd cele mai ideale manifestari ale ra'tiunii active, cat si cele mai serioase si sigure ajungeri si rezultat'e ale aceleiasi ratiuni, depozitate Tn tezaurul culturii si civilizatiei umane. Mormalimtl mini ascnunea cuts se imptuie mat ales in vremurile activate de sdruucin si pericol .penlrn credited, cand iudividul singtu'U, fdra bard rafionald penlrn crediuja sa, sau an o lalionaid dinlrc cele Mai supttrfictale, rudimentare si slabe, cade irimediabil in rdiidurile, ce ucconteuit sc mdresc.. De aceea, la obtinerea starii de certitudine intr'o problema religioasa oarecare, de care se preocupa Teologia fundamentals, vor colabora toate trei facultafile sufletesti: inteiigenfa, sentimen- tul si voinfa, certitudinea nefiind numai o chestiune de ordin siiogistic, volifioual, sau afectiv. Comte sj sustine, ca cunoasterea omeneasc S se reduce la sfera experimentaia. El se deosebeste radical de misticismul religios ortodox, care inva(3 un ordin mai superior de viaja, in care crestinut adev Srat, prin unire deplina cu Dumnezeu, din toata inima si tot sufletul sau, prin desb Srare de cele pamantesti, se lumineaz'a in interiorul s Su stent si beneficiaza de cunoasterea superioara religioasa mistica. e celelalte miscari planetare, iar constienja ti permite de-a poseda, pe depiin, controlul de sine si notarirea activa.

catolicd, cat si cea protest aula, veche si nond, in amduimt si, dnpd putiuld, pdnd la cpuizare. Domeniile ei se iutretaie, astfel, cu domeniile Teologiei fundamental. Thonnard, Precis d'histoirc de la philosophic, Paris, 1937, p. Asupra problemei ftlosofiei creslinc consults literetura teologica - filosofic S mat nou S : Jolivet, La philosophic chritiennc et 7a pensce coittemporamc, Paris, 1932 i 1NTRODUCEREA 21 Aceasta realitate, considerata imanent sau transcedent, este ■trecuta prin fdiera rafiunii, iar rezultatele obtinute sunt indivi- •dualizate si depozitate in diferite ramific Sri si discipline stiinfifice. care s'a pierdut; Tertulian, cu scrierea sa: „Adversus Iudaeos" si sf. Eiementa Apologeticae sive theoiogiae funda- mentalis, Graz, 190! De aceste sisteme uoetice ne vom ocupa sintetic, tn aceste capitoie preliminarii, sctitindu-ne mai tarziu de reveniri si insis- tent, c3nd ne vom foiosi de aceste notiuni. Scepticismul Scepticismul este acel sistem noetic, care susjine c& omul nu poate ajunge cu ra(iunea sa la cunostinfe sigure, nici nu poate avea certitudinea unui adev Sr, intrucat ra|iunea r Sm Sne mereu suspendata Tntre rezolvarea pozitiv S si cea negativa a unei cliestiuni oarecare, fiitid incapabiia a le aduce p Sna la capat. S'ar contests toate bazele solide ale ftiinjei actuate; omul si-ar pierde orice ideal si viata sa orice farmec; locul fncrederii- aduce dovezi peste dovezi pentru acsasta si alia este scepticismul frobabilist, care nu sustine nimic categoric, ci orice asertiune o exprima ! Dintre misticii filosofici mai noui numar Sm pe germanii: Valentin Weigel (f 1588), Iacob Bbhme (f 1624) si urmasii lui: Schelling (f 1884) si Cousin (f 1867). Rajiunea organizeaza, pe baza principiului cauzal, toate datele culese din lumea externa, pe baza emplriei. ~ ~~~~~ 1 Asupra argumentului miscarii la Toma d'Aquino, vezi: S. carea observata de ne dovedesfe, C 3 are un incepuf frac { ionar mereu actualizar drept, dar care candva trebue S a fi fost unic; ne doved ste ca ZSAS SI deci ca nu esfe etenia * c * «l -Sinjf Kgjlgtt din Internal lumir^ deoarece atat fizica cat m r o f„n t a care s3 nu ma, fie in cenusia stare potentiaia ci n t o necontenita actualitate, capabila de-a cauza toate e ome nele dm lume ce se misc S, consum S ndu- S e, spre t inta lor" Aceas a cauz S trebue s3 fie atotputernlca, atotperfecta atot- Meleapt Ssi consents, fctrucat puterile sale, perfectiuniie sale fl tnjelepclunea sa H permit de-a conduce toate fenomenele t $i 'it valitri stele picurii pc dnim fi (risfa lor poveste-fi plans pe lima : J» Car, ca pe TPim M, stmt toate /urn". Afirmajia apoi, c A mi§carea ar Ji_ eterrn^ si in virtutea acestui atribut se ex-p TTc Ftoate 'fenomeneie"din lume ce se af IS in miscare, este iar Ssi hazardata si neadevarata. TEQLOGt A FUNDAMENTALS Utatea sa Ceea ce are sfarsit apoi, are ,1 un inceput.

Am Urmdrit, astfel, cat mai Jidela si complela iuformare a inhibitor mei ascttltdlori si citilori, penlrn ca fi Ctilesul roadelor sd tic bogat si nittlliimilor. Desi in posesia exclusive a aceluiasi principiu formal de conduita si cercetare stiintiflca" — rafiunea — , filosofia nu ajunge totdeauna la rezultate corecte, deci la adevarul unic si la atitu- dinea ideaia. 3 Despre o filosofie cresiina, ca „intelepciune naturals", nu poate fi vorba,. Desi intre domeniile acestor diferite discipline stiin(ifice si ■eel -al teologiei in general nu exista nicio contrazicere sau inc SI- care, o ur3 ancestraia nesocoteste rezultatele credinfei, ca mijloc ;, Xo Y ; a ) si devin necesare cxptmarih ample de credinfa crestina cu argumente rationale convingdtoare (Zdyos n^nu^s). Ctprian, cu scrierea: , Testimoaia ad- versns Iudaeos". Tot la misticismul filo- sofic numaram: panenteismul lui Krause (f 1832), care susjine ca toate sunt Tn Dumnezeu (x&v p si se cunosc prin El, si pe neintrecutul extatic Plolin. Si o experien{a si alta se completeaza reciproc, colaboraud una cu argumentarea logica, alta cu datele reale, organizate pe baza principiului cauzaiitatii, la dovedirea ra{ional3 a existentei per- sonale a lui Dumnezeu. Weber, Ver Goitesbetveis aits der Bcwsgung bci Thomas hoh Aquino an/ seinen Wortlaut untersucht, Freiburg im Br., 1902. Miscarea are 1 Vezi teoria gravitafiunii ji incadrarea ei in miscarea cosm'ca, la: K. Bot Uinger, Die Gravitationstheork ntid die Bewegung Acs Moitdcs, Freiburg, 1012, JJ. Naufragiui acesta disperat fn materie, ori tn miscare si n h .

Bisericii noaslre oriodoxe incd ti lipsestc nn curs uni Uir, complet si recent de Teologie ftndauienlald, care, sd corespuudd iuluror cerinfelor spirilnale, ce le produc si le cttllivd, in excesio S abundentd, timpurile actuate : incd ii lipscste tin curs deplin sistemalizat si deftuitivat, care sd ofere rdspunsnri tnturor irtmfitor insetate de adevar, tit cdntarca lui, san pe drum id renegirii lui. Sluminer, A., Manuale theologiae fundamentalis, Oeniponte, 19Q7. Balerini, G., Breve apologia per govani studenti, Florenta, 190)3 Saak, H, van, lnstitutiones Iheologiae fundamentalis, tract, I, Romae, 1910. et Vincent, Fr., Apologe'tique integrale, Pari Bruxel'es, 1911. d\ Dictionnaire apologetique de la foi cathollque, 4 voll., Paris, 191 1 — 1924. etc.), ce se pot invoca, pentru aflarea adevanilui.

Priu publicarea a cestui curs, in'am strddtiil sd corespuud iuluror aceslor ceriufe si con iijii, in tratarea materia! Am cdttlal, de aceea, ca ace^l curs sd cores- puudd tnturor sislemelor occidental de Teologie fundamentals; ant cdntat sd atragd, prin cuprinsu! Tovqucrey, A., Synopsis theologiae dogmaticae fundamentalis, 21 ed., Tornaci, 1925. Sawicki, F., Die Wahrheit des Christentums, Paderborn, 1911, 7-8 Aufl. Straub, A., De ecclesia Christi, 2 voll., Oeniponte, 1912. Numai dupa epuizarea tuturor elementelor, in intima lega- tur3 cu problema cercetata, se va putea obfine certitudinea obiectiva religioasa, cu toata evidenfa.

Aceste carti pdf pe care vi le propunem apartin unor autori care m-au insotit de-a lungul anilor, ale caror cuvinte mi-au alinat sufletul si mi-au oferit noi perspective in procesul meu interior, autori pe care ii apreciez enorm: Lise Bourbeau, Louise Hay, Debbie Ford, Alberto Villoldo, Neale Donald Walsch, Daniel Goleman, Dalai Lama, Osho si altii.5.Asculta-ti corpul, prietenul tau cel mai bun, Lise Bourbeau- o alta carte din categoria carti pdf despre corp si vindecare8. Cartea despre femei – pentru cei care iubiti cartile lui Osho, acum le gasiti si in varianta “carti online pdf.”13.Poti sa-ti vindeci viata – una din cartile mele preferate scrisa de Louise Hay9. Meditatia, calea perfecta – o alta carte pdf din colectia Osho14.M njii omenesti ;nu i se opune chinga autoritativa a dogmei, cl insasi elasticitatea metodelor sale favorite, avand dovada fi 1 H. a{iei supranaturale, deci implinit si a caracterului supranatural al crestinismului si utilizarea exclusive a rafiunii autonome si subiective, nu tn func|iunea sa principiala formaia, ci in funcjiunea sa clasica noetica, creatoare de fond nou filosofie. 2 Consults asupra wportului dintre Teologie si filosofie si : I. Atanasie, leronim, Grigor U di Nazianz, loan Gnr& de Anr, etc. INTRODUCEREA 27 Al Sturi atacurilor iudaice, crestinismul sufere vehemente atacuri din partea filosofilor contemporani si p Sganilor in genere (uneori chiar Tmparati). Mistica devine, astfel, ca sistem de cunoastere, un privitegiu pentru putini si o ratacire pentru mulji. Contingenta si ordinea din lume, ca si scopurile, miscarea, forta centraia si energia vor forma tot atatea argumentc cosmo- logice, sau argumente, care, bazate pe principiul cauzaiitatii dovedesc existenja lui Dumnezeu din studiul obiectiv a! Th m ° dif '' Carea de P ° ten $ a fn cea de actuahta te.Straubinger, Lihrluck dtr Fundamtnldl-Theologie, Paderborn, 1936. 12 TEOLOGIA FUNDAMENTAL A corectiv numai fn rezultatele stiintifice In domeniul Teologiei fundamentale nu refuz3ri apriorice de baze presupuse suprem S fn domeniul Teologiei fundarc sigure, obp'nute de ea. Filosofi vestifi, pe aceste timpuri, sunt: Gels, Lncian, Fron- ton, Crescent, care tr Siesc subt imp Sratul Marc Aureliu Filosoful, apoi neopitagoreii si neoplatonicii: Filostrat, Porjiriu si Hurocle, care intrebuin{eaza' speculate dintre cele mai absurde contra lui lisus Hrlstos §i a filosofiei noui crestine. Contra ontologismului.'se poate observa inversul observa- tiunllor contra misticismului, c3 cunoasterea lui Dumnezeu ar trebui sa fie atunci unanima, datorita intuifiei identice la fie- care om. faptelor din lume, iar tendin|ele (aspira^iile) psihologice si morale ale omului dupa adev Sr, bine, frumos si ordinea mora 13 tot atatea argumente antropologice, care, bazate pe principiul cauzaiitatii, dovedesc existenja personals a lui Dumnezeu din studiul obiectiv si atent al omului, -in deplin Statea sa fiinjiaia si existenjiaia. Ea este deci posterioara materiei, nesubsistenta prin t S1 " ,, Sa? tenteior si numai activitate parti T Acest altcineva este fiinfa suprema atotinjeleapta, care se numeste Dumnezeu.

Leave a Reply